1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. ทัวร์ไต้หวัน Sakura Blossom in Taipei 5 วัน 4 คืนทัวร์ไต้หวัน Sakura Blossom in Taipei 5 วัน 4 คืน ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์ เที่ยวบินตรง ไกด์(ภาษาไทย) ไม่ต้องการวีซ่า สาขาในประเทศ รถรับส่ง
ออกเดินทางจากเชียงใหม่
ทัวร์ไต้หวัน Sakura Blossom in Taipei 5 วัน 4 คืนのイメージ写真
วัดเทียนหยวน
ราคา เพียง 22,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ 2 ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

15 - 19 มี.ค. 62

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 26 ก.ย. 18 - 1 ก.พ. 19
สายการบิน Eva Air(BR)
รหัสทัวร์ THCNX-TPE150319
ภาพตัวอย่าง
ตึกไทเป 101
ตึกไทเป 101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย๋หลิ่ว
อุทยานเย๋หลิ่ว

อุทยานหยางหมิงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเค้กพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 – ถนนแห่งของกินหย่งคัง – ไทเป – วัดเทียนหยวน – ย่านตั้นสุ่ย – ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย – วัดกวนตู้ – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้าน Pong Pei – อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ – ซีเหมินติง และอีกมากมาย

ไฮไลท์

✅ อุทยานเย๋หลิว
✅ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
✅ ตึกไทเป 101
✅ อุทยานหยางหมิงซาน
✅ ชมซากุระที่วัดเทียนหยวน
✅ ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พักห้องคู่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
15 - 19 มี.ค. 6222,90022,90021,9005,000

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปกับอาณาเขตที่กว้างขวาง

ตึกไทเป 101

ตึกระฟ้าแห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีความสูงถึง 508 เมตรสร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ตั้งอยู่ในเมืองจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านเก่าแก่บนภูเขาและงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเขตเมืองจีหลง บ้านเรือนนิยมสร้างเบียดกันบนเขา ที่นี่ มีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน

ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย

เป็นศูนย์กลางของการจัดส่งสินค้าและเขตการค้าสาคัญทางตอนเหนือของไต้หวัน ต่อมาได้รับการพัฒนาโดยรัฐบาลเมืองนิวไทเปให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จนกลายเป็นแหล่งรวมตัวทั้งของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวจานวนมาก

ดูทั้งหมด ปิด

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อาหาร
1สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที่ BR258 11:30 - 16:30 น. สนามบินเถาหยวน - ไทเป
Pleasant Hotel International หรือเทียบเท่า
(-/-/D)
2อุทยานหยางหมิงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเค้กพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 - ถนนแห่งของกินหย่งคัง
Pleasant Hotel International หรือเทียบเท่า
(B/L/D)
3ไทเป - วัดเทียนหยวน - ย่านตั้นสุ่ย - ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย - วัดกวนตู้ - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
Pleasant Hotel International หรือเทียบเท่า
(B/L/D)
4หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว - ร้าน Pong Pei - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ - ซีเหมินติง
Pleasant Hotel International หรือเทียบเท่า
(B/L/D)
5สนามบินเถาหยวน - สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที่ BR257 07:15 - 10:30 น.(B/-/-)
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้
หมายเหตุ
อัตราค่าบริการนี้รวม
• ตั๋วเครื่องบินของการบิน EVA AIR (BR) ไป-กลับ จากสนามบินเชียงใหม่ (CNX) - ไทเป (TPE)
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ภาษีสนามบิน
• รวมน้ำหนักโหลดกระเป๋า 30 กิโลกรัม/ท่าน
• ไกด์ท้องถิ่นนาเที่ยวตลอดรายการ 1 ท่าน
• หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย 1 ท่าน
• มื้ออาหารที่ระบุในรายการทัวร์ 11 มื้อ
• ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
• ฟรี น้ำดื่ม 1 ขวด/วัน/ท่าน ระหว่างทัวร์
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
• ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
• ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 500 NTD / ทริป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าสาหรับคนด่างด้าว หรือต่างสัญชาติที่ต้องยื่นขอวีซ่า
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด, เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม, ค่าเปิดขวดกรณีที่นำเครื่องดื่มที่ ทางร้านอาหารไม่ได้มีบริการเข้ามาดื่มภายในร้านอาหารนั้นๆ
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
• ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ
1. ในการจองทัวร์ ต้องชาระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 45 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอ สงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง (ในกรณีทัวร์ช่วงเทศกาลทางบริษัทฯขอเก็บเงินค่าทัวร์เต็มจานวนมากกว่า 45 วันก่อนวันเดินทาง)
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า