1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.
  2. Tours
  3. Shock Promotion Tokyo Fuji & Grape Picking

Shock Promotion Tokyo Fuji & Grape Picking ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์ เที่ยวบินตรง ไกด์(ภาษาไทย) ไม่ต้องการวีซ่า สาขาในประเทศ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. บุฟเฟ่ต์ขาปู ฟรี WiFi บนรถบัส
Shock Promotion Tokyo Fuji & Grape Pickingのイメージ写真
Fujisan
ราคา เริ่มต้นที่ 29,900 บาท / ต่อท่าน
วันเดินทาง

ส.ค. - ต.ค. 60

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 31 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 1 มิ.ย. 17 - 14 ก.ย. 17
สายการบิน Scoot ( TZ )
รหัสทัวร์ TH-NRTNRT240817
ภาพตัวอย่าง
Asakusa
Asakusa
Grape Picking
Grape Picking
Crab Leg Buffet
Crab Leg Buffet
Odaiba
Odaiba

วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท – ออนเซน – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – เก็บองุ่น – เกาะโอไดบะ – อิสระให้ท่านเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็มในโตเกียว

ราคาเฉพาะตั๋วเครื่องบิน

วันที่เดินทาง ขาไป ขากลับ ราคา
เวลาออก
(ดอนเเมือง)
เวลาถึง
(นาริตะ)
เวลาออก
(นาริตะ)
เวลาถึง
(ดอนเมือง)
25 – 28 ส.ค. 60 (ศ-จ) 0:45 8:50 10:00 13:50
14,500.-

 

จองออนไลน์

 

31 ส.ค. – 3 ก.ย. 60 (พฤ-อา) 0:45 8:50 10:00 13:50
14,500.-

 

จองออนไลน์

 

7 – 10 ก.ย. 60 (พฤ-อา) 0:45 50 10:00 13:50
15,500.-

 

จองออนไลน์

 

14 – 17 ก.ย. 60 (พฤ-อา) 0:45 8:50 10:00 13:50
16,500.-

 

จองออนไลน์

 

22 – 25 ก.ย. 60 (ศ-จ) 0:45 8:50 10:00 13:50
15,500.-

 

จองออนไลน์

 

28 ก.ย. – 1 ต.ค. 60 (พฤ-อา) 0:45 8:50 10:00 13:50
16,500.-

 

จองออนไลน์

 

หมายเหตุ : ราคารวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน และน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมแล้ว (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
24 - 28 ส.ค. 60
ปิดการรับจอง
34 29,900 29,900 24,900 5,000
30 ส.ค. - 4 ก.ย. 60
ปิดการรับจอง
34 29,900 29,900 24,900 5,000
6 - 10 ก.ย. 60
ปิดการรับจอง
34 29,900 29,900 24,900 5,000
13 - 17 ก.ย. 60
ปิดการรับจอง
34 31,900 31,900 26,900 5,000
21 - 25 ก.ย. 60
เต็มแล้ว
ปิดการรับจอง
34 31,900 31,900 26,900 5,000
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 60
ใกล้เต็มแล้ว
34 31,900 31,900 26,900 5,000
3 - 7 ต.ค. 60
ปิดการรับจอง
34 34,900 34,900 28,900 6,000
4 - 8 ต.ค. 60
ปิดการรับจอง
34 34,900 34,900 28,900 6,000
6 - 10 ต.ค. 60
ยังมีที่ว่าง
34 34,900 34,900 28,900 6,000
9 - 13 ต.ค. 60
ยังมีที่ว่าง
34 34,900 34,900 28,900 6,000
10 - 14 ต.ค. 60
ยังมีที่ว่าง
34 34,900 34,900 28,900 6,000
11 - 15 ต.ค. 60
ยังมีที่ว่าง
34 34,900 34,900 28,900 6,000
12 - 16 ต.ค. 60
ยังมีที่ว่าง
34 34,900 34,900 28,900 6,000
13 - 17 ต.ค. 60
ใกล้เต็มแล้ว
34 34,900 34,900 28,900 6,000
14 - 18 ต.ค. 60
ยังมีที่ว่าง
34 34,900 34,900 28,900 6,000

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

วัดอาซากุสะ

เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม ปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชม

เก็บองุ่น

นำท่านเดินทางสู่ ไร่องุ่น ท่านสามารถรับประทานองุ่นที่อร่อยสดใหม่ๆ จากต้น ได้อย่างจุใจที่สวนแห่งนี้ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นองุ่นจะมีรสหวานฉ่ำ

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

นำท่านขึ้น “ภูเขาไฟฟูจิชั้น5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชม ซื้อสินค้าพื้นเมือง ขนมอร่อยๆ ตามอัธยาศัย

เกาะโอไดบะ

เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิงของเมืองโตเกียว นำท่านชม สะพานสายรุ้ง พาเลตทาวน์ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ต่างๆ และสถานบันเทิงมากมาย

ดูทั้งหมด ปิด

ตารางเวลา

วันที่โปรแกรมทัวร์โรงแรม
1สนามบินนานาชาติดอนเมือง-
2สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท - ออนเซนAtami New Fujiya หรือเทียบเท่า
3ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - เก็บองุ่น - เกาะโอไดบะAPA hotel Shiomi หรือเทียบเท่า
4อิสระให้ท่านเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็มAPA hotel Shiomi หรือเทียบเท่า
5สนามบินนาริตะ - สนามบินนานาชาติดอนเมือง-
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้
อัตรานี้รวม
อัตรานี้ไม่รวม
* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1500 เยนต่อท่าน
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าอาหารตามรายการ 9 มื้อ* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง
เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
* เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง
การชำระเงินการยกเลิก
- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

ติดต่อสาขาของ H.I.S. 67 Countries : 529 Branches/Retails

โทร H.I.S.