1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. ทัวร์ญี่ปุ่น Special Osaka (Wakayama – Nara – Kyoto) 6 วัน 3 คืนทัวร์ญี่ปุ่น Special Osaka (Wakayama – Nara – Kyoto) 6 วัน 3 คืน ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์ เที่ยวบินตรง ไกด์(ภาษาไทย) ไม่ต้องการวีซ่า สาขาในประเทศ รถรับส่ง
ทัวร์ญี่ปุ่น Special Osaka (Wakayama – Nara – Kyoto)  6 วัน 3 คืนのイメージ写真
ตลาดปลาคุโระชิโอะ (Kuroshio Market)
ราคา เพียง 39,800 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

27 ก.ย. - 2 ต.ค. / 4 - 9 ต.ค. / 1 - 6 พ.ย. 61

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 25 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 15 ส.ค. 18 - 2 พ.ย. 18
สายการบิน Japan Airlines(JL) เจแปนแอร์ไลน์ (JL)
รหัสทัวร์ th-kixkix270918
ภาพตัวอย่าง
ปราสาทวากายามะ (Wakayama Castle)
ปราสาทวากายามะ (Wakayama Castle)
รถไฟแมวเหมียว หรือ ทามะเด็น
รถไฟแมวเหมียว หรือ ทามะเด็น
แช่ออนเซ็น (Onsen)
แช่ออนเซ็น (Onsen)
เมนูบุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู และปิ้งย่างยากินิคุ
เมนูบุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู และปิ้งย่างยากินิคุ

ปราสาทวากายามะ – ตลาดปลาคุโระชิโอะ โชว์แล่ปลา – รถไฟขบวนพิเศษ – เมืองนารา – ปิ้งย่างยากินิคุ – ออนเซ็น – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – ปราสาททองคินคาคุจิ – ชอปปิ้งชินไซบาชิ – อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – ห้าง AEON MALL – ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท และอีกมากมาย

✨ชมโชว์แล่ปลาตัวใหญ่ๆ แล่สดๆชมต่อหน้าเลยจ้า
✨ชมสถานีรถไฟแมวเหมียวทามะ อันแสนน่ารัก ใช้เวลาวิ่ง 10 นาที เพลิดเพลินถ่ายรูปกับขบวนรถไฟและคาเฟ่แมวด้วยน้า
✨แช่ออนเซ็น 1 คืนที่โรงแรม Nara Plaza Osaka ผ่อนคลายความเมื่อยล้าและสร้างผิวสวยด้วยน้ำแร่บริสุทธิ์ 
✨อิ่มอร่อยกับเมนูปิ้งย่าง และชาบูชาบู อย่างไม่อั้น

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
27 ก.ย. - 2 ต.ค. 61
ยังมีที่ว่าง
30 39,800 36,800 33,800 9,900
4 - 9 ต.ค. 61
ยังมีที่ว่าง
30 39,800 36,800 33,800 9,900
1 - 6 พ.ย. 61
ยังมีที่ว่าง
30 39,800 36,800 33,800 9,900

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ย่านช้อปปิ้งชื่อดังในโอซาก้า มีร้านค้า สินค้าหลากหลายรูปแบบ สัญลักษณ์เด่นของย่านคือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในโอซาก้า มีบรรยากาศแบบรีสอร์ท เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากต่างประเทศอาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley ฯลฯ

ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ

เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ หรือเสาประตูสีแดง ที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย

ปราสาททองคินคาคุจิ

เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต

ดูทั้งหมด ปิด

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียดโปรแกรมอาหาร
1สนามบินสุวรรณภูมิ- - -
2ปราสาทวากายามะ - ตลาดปลาคุโระชิโอะ โชว์แล่ปลา - รถไฟขบวนพิเศษ - เมืองนารา - ปิ้งย่างยากินิคุ - ออนเซ็น
NARA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
- / /
3วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - ชอปปิ้งชินไซบาชิ
HOTEL VERTEX OSAKA หรือเทียบเท่า
/ / /
4อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
HOTEL VERTEX OSAKA หรือเทียบเท่า
/ - -
5ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ/ - -

คูปองส่วนลดร้านค้าในญี่ปุ่น – Don Quijote / Yosoko! Discount Passport

กลับไปหน้าก่อนหน้านี้
อัตรารวม / และไม่รวม


รวม
• ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
• ค่าภาษีสนามบิน
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
• ค่าอาหารตามรายการ
• ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
• ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ไม่รวม
• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 3,000 เยนต่อท่าน
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)
   • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
   • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
   • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
   • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
   • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
5. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น