1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. แพ็คเกจเที่ยวเองสุดคุ้ม โตเกียว 6 วัน 3 คืนแพ็คเกจเที่ยวเองสุดคุ้ม โตเกียว 6 วัน 3 คืน ยังมีที่ว่าง

ไกด์(ภาษาไทย) ไม่ต้องการวีซ่า
แพ็คเกจเที่ยวเองสุดคุ้ม โตเกียว 6 วัน 3 คืนのイメージ写真
รูดฟรีไม่มีชาร์จ!!
ราคา เริ่มต้นที่ 28,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

24 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 24 พ.ย. 18 - 25 ม.ค. 19
สายการบิน Singapore Airlines(SQ)
รหัสทัวร์ TH-GRPFITYOFEB
ภาพตัวอย่าง
แนะนำ: วัดอาซากุสะ
แนะนำ: วัดอาซากุสะ
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
เก็บสตอเบอร์รี่
เก็บสตอเบอร์รี่
โกเท็มบะ เอาท์เล็ต
โกเท็มบะ เอาท์เล็ต
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - นาริตะ
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - นาริตะ
โรงแรม 3 คืน
โรงแรม 3 คืน
ตั๋วรถไฟ Tokyo Subway 48 ชั่วโมง
ตั๋วรถไฟ Tokyo Subway 48 ชั่วโมง
รถรับส่ง ไป - กลับ สนามบิน
รถรับส่ง ไป - กลับ สนามบิน

เที่ยวโตเกียวสุดคุ้ม 6 วัน 3 คืน พร้อมทัวร์เสริมเต็มวันที่ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท เก็บสตอเบอร์รี่ผลโต แวะช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษที่โกเท็มบะ เอาท์เล็ต เติมสีสันให้ชีวิตที่เคยชินบินหรูสายการบิน 5 ดาว Singapore Airlines (SQ)

▼ แพ็คเกจนี้รวม

✅ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – นาริตะ
✅ โรงแรม 3 คืน
✅ ตั๋วรถไฟ Tokyo Subway 48 ชั่วโมง
✅ ทัวร์เสริมเต็มวันโดยเจ้าหน้าที่ชาวไทย (ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – เก็บสตอเบอร์รี่ โกเท็มบะ เอาท์เล็ต – รวมอาหารกลางวัน)
✅  รถรับส่ง ไป – กลับ สนามบิน

⚡ พิเศษ! : จ่ายด้วยบัตรเครดิตรูดฟรีไม่มีชาร์จ ⚡

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
24 ก.พ. – 1 มี.ค. 62
ยังมีที่ว่าง
20 28,900 28,900 23,900 5,000
7 มี.ค. – 12 มี.ค. 62
ยังมีที่ว่าง
20 29,900 29,900 24,900 6,000

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียดอาหาร
Period : 24 ก.พ. – 01 มี.ค. 62
24 ก.พ. 6216.00 น. เช็คอิน (ด้วยตนเอง) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
18.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี (ประเทศสิงคโปร์) รอต่อเครื่อง
ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ SQ638
(-/-/-)
25 ก.พ. 6207:30 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่มารอรับท่านที่บริเวณผู้โดยสารขาเข้า และพาท่านไปส่งโรงแรมที่พัก
**โรงแรมเช็คอินตอนบ่าย 3 โมง ท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมก่อนได้ **
** อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย**
*ท่านสามารถใช้บัตรรถไฟ Tokyo Subway ท่องเที่ยวในโตเกียวได้ *
(-/-/-)
26 ก.พ. 62เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (Light meal ขนมปัง ชา กาแฟ)
**อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย**
*ท่านสามารถใช้บัตรรถไฟ Tokyo Subway ท่องเที่ยวในโตเกียวได้ *
ที่พัก SAKURA SKY HOTEL หรือเทียบเท่า
(B/-/-)
27 ก.พ. 62 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (Light meal ขนมปัง ชา กาแฟ)
ทัวร์เสริมเต็มวัน : ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - เก็บสตอเบอรี่ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต (รวมอาหารกลางวัน )
07:30 น. เจ้าหน้าที่คนไทยมารับท่านที่โรงแรม และพาท่านออกเดินทางสู่เมืองยามานะชิ
10:00-11:00 น. นาท่านสู่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (รวมค่า Sledge ถาดเลื่อน) * ปริมาณของหิมะจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี*
12:30-13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (เซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น)
13:30-14:30 น. เก็บสตอเบอรี่
15:30-17:30 น. ช้อปปิ้ง โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
15:30-17:30 น.
19:30 น. เดินทางถึงโรงแรมที่พัก
ที่พัก SAKURA SKY HOTEL หรือเทียบเท่า
(B/L/-)
28 ก.พ. 62เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (Light meal ขนมปัง ชา กาแฟ)
10:00 น. เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม ท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมกอ่นได้
**อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ถึงเวลาประมาณ 15:30 น.**
16:00 น. เจ้าหน้าที่มารอรับท่านไปส่งสนามบินนาริตะ บริเวณล๊อบบี้ ของโรงแรม SAKURA SKY HOTEL
20:55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสนามบินชางฮี สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ011
(B/-/-)
01 มี.ค. 62 03:35 น. เดินทางถึง สนามบินสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ แวะต่อเครื่อง
07:15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ SQ970
08:40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
(-/-/-)
Period : 7 มี.ค. – 12 มี.ค. 62
7 มี.ค. 6216.00 น. เช็คอิน (ด้วยตนเอง) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
18.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี (ประเทศสิงคโปร์) รอต่อเครื่อง
ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ SQ638
(-/-/-)
8 มี.ค. 6207:30 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่มารอรับท่านที่บริเวณผู้โดยสารขาเข้า และพาท่านไปส่งโรงแรมที่พัก
**โรงแรมเช็คอินตอนบ่าย 3 โมง ท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมก่อนได้ **
** อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย**
*ท่านสามารถใช้บัตรรถไฟ Tokyo Subway ท่องเที่ยวในโตเกียวได้ *
(-/-/-)
9 มี.ค. 62เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (Light meal ขนมปัง ชา กาแฟ)
**อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย**
*ท่านสามารถใช้บัตรรถไฟ Tokyo Subway ท่องเที่ยวในโตเกียวได้ *
ที่พัก SAKURA SKY HOTEL หรือเทียบเท่า
(B/-/-)
10 มี.ค. 62เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (Light meal ขนมปัง ชา กาแฟ)
ทัวร์เสริมเต็มวัน : ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - เก็บสตอเบอรี่ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต (รวมอาหารกลางวัน )
07:30 น. เจ้าหน้าที่คนไทยมารับท่านที่โรงแรม และพาท่านออกเดินทางสู่เมืองยามานะชิ
10:00-11:00 น. นาท่านสู่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (รวมค่า Sledge ถาดเลื่อน) * ปริมาณของหิมะจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี*
12:30-13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (เซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น)
13:30-14:30 น. เก็บสตอเบอรี่
15:30-17:30 น. ช้อปปิ้ง โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
15:30-17:30 น.
19:30 น. เดินทางถึงโรงแรมที่พัก
ที่พัก SAKURA SKY HOTEL หรือเทียบเท่า
(B/L/-)
11 มี.ค. 62เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (Light meal ขนมปัง ชา กาแฟ)
10:00 น เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม ท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมกอ่นได้
** อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ถึงเวลาประมาณ 20:30 น.**
21:00 น. เจ้าหน้าที่มารอรับท่านไปส่งสนามบินฮาเนะดะ บริเวณล๊อบบี้ ของโรงแรม SAKURA SKY HOTEL
(B/-/-)
12 มี.ค. 6202:30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสนามบินชางฮี สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ639
09:15 น. เดินทางถึง สนามบินสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ แวะต่อเครื่อง
13:10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ SQ974
14:35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
(-/-/-)

คูปองส่วนลดร้านค้าในญี่ปุ่น – Don Quijote / Yosoko! Discount Passport

กลับไปหน้าก่อนหน้านี้