1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. แพ็คเกจอิสระชั้นธุรกิจ | ตั๋วเครื่องบิน Business Class เอเชีย ยุโรป อเมริกา

แพ็คเกจอิสระชั้นธุรกิจ | ตั๋วเครื่องบิน Business Class เอเชีย ยุโรป อเมริกา

เส้นทางรอบโลก พร้อมโปรผ่อน 0 % นาน 6 เดือน รูดบัตรไม่ชาร์จ


หมายเหตุ


ราคานี้รวม
  • ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นธุรกิจ สายการบินตามที่ระบุแต่ละเส้นทาง
  • ประกันภัยการเดินทางชั้น 1
  • โรงแรมตามรายการที่ระบุ 4* – 5* จำนวน 2-3 คืน รวมอาหารเช้า
  • รถรับส่งไป-กลับ สนามบิน – โรงแรม แบบส่วนตัว
ราคาไม่รวม
  • ❌ ค่าธรรมเนียมวีซ่า บางประเทศที่ระบุ
  • ❌ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์,ซักรีด
  • ❌ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%