1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ญี่ปุ่นช่วงปีใหม่

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ญี่ปุ่นช่วงปีใหม่

 

วันเดินทาง
ไป-กลับ
รายละเอียดการเดินทาง ราคา
29 ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61กรุงเทพฯ-ฟุคุโอกะ/โอซาก้า-กรุงเทพฯ
TG 648 กรุงเทพฯ-ฟุคุโอกะ
01:00 - 08:00

TG 673 คันไซ-กรุงเทพฯ
17:25 - 22:00
31,600.-
30 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61กรุงเทพฯ-โอซาก้า-กรุงเทพฯ
TG 622 กรุงเทพฯ-คันไซ
23:15 - 06:25

TG 673 คันไซ-กรุงเทพฯ
17:25 - 22:00
29,900.-
30 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61กรุงเทพฯ-โอซาก้า / โตเกียว-กรุงเทพฯ
CX 702 กรุงเทพฯ-ฮองกง
19:10 - 22:50

CX 566 ฮองกง-คันไซ
01:50 - 06:20

CX 501 นาริตะ-ฮองกง
10:35 - 15:00

CX 701 ฮองกง-กรุงเทพฯ
16:05 - 18:10
19,900.-